Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy (zrezygnować z dokonanych zakupów) bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego działu.
2. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu jest zgłoszenie faktu odstąpienia od umowy Sprzedającemu w terminie 14 dni od chwili dostarczenia przesyłki Kupującemu. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia, przesłanego na prośbę klienta na wskazany adres e-mail
3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za niezawartą. Kupujący zobowiązany jest wówczas do zwrotu zamówionego Towaru w całości, w stanie zupełnym i nieuszkodzonym.
5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów niewykraczające poza najtańsze, zwykłe koszty dostarczenia oferowane przez sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub do chwili dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zamówione Towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charaktery, cech i funkcjonowania zakupionych Towarów.
10. Kupujący traci uprawnienie do odstąpienia od umowy, jeżeli w przewidzianym do odstąpienia terminie wykorzystał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Postanowienia zawarte w pkt. 1 – pkt. 10 nie mają zastosowania do Kupujących niebędących konsumentami.

REKLAMACJE
1. W przypadku, gdy drugą stroną umowy jest Kupujący niebędący konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona (art. 558 §1 kodeksu cywilnego).
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru Kupującemu, domniemywa się, iż wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
4. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, w szczególności jeżeli Towar:
a. nie ma właściwości, których Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na okoliczności lub przeznaczenie,
b. nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c. Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy składaniu zamówienia, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
d. zamówiony Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym,
5. Sprzedany Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania jeżeli czynności te zostały wykonane przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towaru wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że sprzedany Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, , jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
9. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia Towaru wynikłe z winy użytkującego zakupiony towar – w tym naturalne zużycie się Towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, dziury) powstałe w wyniku użytkowania Towaru, a także wynikłe ze złego dopasowania towaru, jego niewłaściwego użytkowania i konserwacji, w tym wady powstałe w wyniku nieprawidłowego (sprzecznego z instrukcją) zamontowania.
10. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej, za która Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o występującej wadzie, załączając opis występujących wad.
11. Opis stwierdzonych wad powinien zwierać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia wady, żądanie Kupującego dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji lub oświadczenie o obniżeniu ceny (ze wskazaniem kwoty), ewentualnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także dane kontaktowe składającego reklamację
12. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 10 należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na dane adresowe Sprzedawcy.
13. Poza zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 10, Kupujący winien przesłać Sprzedawcy reklamowany towar.
14. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem.
15. Podstawą zgłoszenia reklamacyjnego jest dokument zakupu (Faktura VAT lub paragon).
16. W przypadku uznania reklamacji Kupujący ma prawo do:
a. żądania obniżenia ceny o wartość proporcjonalną do ceny w jakiej wartość wadliwego Towaru pozostaje do wartości Towaru bez wad,
b. odstąpienia od umowy,
c. żądania usunięcia wady,
d. wymiany wadliwego Towaru na nowy, wolny od wad,
17. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy Towar był już uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.
18. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
19. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
20. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili wydania Towaru Kupującemu.
21. W przypadku uznania reklamacji, koszty związane z reklamacją, dokonaną naprawą lub wymianą ponoszone są przez Sprzedawcę.